Obchodní podmínky

Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka
3. Kupní cena, daňový doklad, platba, opakovaná platba
4. Garance vrácení peněz
5. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
6. Odpovědnost
7. Ochrana osobních údajů
8. Závěrečná ustanovení

OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné jsou prodávající, kterými jsou:
Martin Sasko, se sídlem Brněnská 968/26, Plzeň 32300, Česká republika, IČ 68820810,
Svatava Klen, se sídlem Brněnská 968/26, Plzeň 32300, Česká republika, IČ 74220624,

a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajících s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://dotekypohybu.cz/ je prodej digitálních produktů (on-line kurzů a dalších vzdělávacích programů) dále jen předmět koupě.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

OBJEDNÁVKA
2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://dotekypohybu.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://dotekypohybu.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://dotekypohybu.cz a že s nimi souhlasí.

KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD
3.1 Ve shrnutí každé jednotlivé objednávky (v prodejním formuláři před definitivním potvrzením objednávky) a na webové stránce https://dotekypohybu.cz najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. 

3.3 Možnosti plateb
Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, u vybraného a označeného zboží na dobírku v hotovosti, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti GoPay s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky.

3.4 Forma platby
Pokud není u produktu nebo služby uvedeno jinak, je platba možná pouze jednorázově. Pokud není u produktu nebo služby uvedeno jinak, splátkový prodej není možný. Opakované platby kartou jsou možné jen u produktu "Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST".

3.5 Opakované pravidelné platby

Souhlas Kupujícího se vznikem opakované platby:

Pokud se Kupující svobodnou vůlí rozhodne o zakoupení produktu Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST, souhlasí se založením a parametry tzv. opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay s.r.o., IČ: 26046768

S údaji Kupujícího platební karty nakládá platební brána GoPay s.r.o. podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný 30denní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce nebo ekvivalent v eurech a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

Opakovaná roční platba - 365 dní
V případě, že předmětem koupě je Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný roční (365denní) členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce  nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného 30denního (měsíčního) nebo 365denního (ročního) poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST. a zrušení automatické platby
Členství v produktu Pravidelné předplatné pro on-line kurz Mé drahé tělo - TEKUTOST. může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese mydva@dotekypohybu.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

3.6 Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do projektu (pokud je předmětem prodeje nějaká placená část projektu DotekyPohybu.cz).

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1  Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů při nákupu jakéhokoliv fyzického zboží nebo produktu zakoupeného na DotekyPohybu.cz.

Dle paragrafu § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: V případě nákupu digitálního produktu/obsahu na DotekyPohybu.cz dává kupují prodávajícímu souhlas, že mu bude digitální obsah dodán okamžitě (před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy) a dle paragrafu § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tímto informuje prodávající kupujícího, že v okamžiku, kdy kupující obdrží přístup (přístupové údaje nebo přímé odkazy) k jakémukoliv digitálnímu produktu/obsahu nelze uplatnit lhůtu čtrnácti dní na odstoupení od smlouvy.

4.2 Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz nad rámec zákonné povinnosti. Délka a velikost každé takové garance vrácení peněz je vždy uvedena u příslušných produktů nebo služeb na stránce, kde je učiněna objednávka příslušného produktu nebo služby. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: mydva@dotekypohybu.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zakoupeného produktu nebo služby. Kupující souhlasí s tím, že mu částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a že mu částka bude vrácena zpět výhradně bankovním převodem na účet, který si kupující sám určí. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do placené části členské sekce webových stránek DotekyPohybu.cz.

4.3 Kupující má právo na reklamaci zakoupené služby nebo produktu. Pro reklamaci napište důvod reklamace a pošlete na adresu mydva@dotekypohybu.cz. Do 7 prac. dnů posoudíme oprávněnost reklamace a vyrozumíme kupujícího.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
5.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 
5.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 
5.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese mydva@dotekypohybu.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
 
5.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 
5.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 
5.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Veškeré produkty jako jsou On-line vzdělávací produkty a webináře, video návody, mobilní aplikace a tištěné knihy, které Prodávající prodává Kupujícímu prostřednictvím těchto webových stránek (DotekyPohybu.cz) obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího nebo třetí strany při aplikaci těchto návodů v praxi.

6. ODPOVĚDNOST

6.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2 Odpovědnost za obsah webu a mobilní aplikace
Webové stránky projektu DotekyPohybu.cz, který je  prodáván pomocí těchto webových stránek, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.3 Vyloučení odpovědnosti
Všechny produkty a služby na portálu www.dotekypohybu.cz  slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Veškeré kroky nebo změny, které podniknete na základě našich produktů a služeb dělejte s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu a vždy je konzultujte se svým osobním lékařem. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotního stavu apod. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

7.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://dotekypohybu.cz/ochrana-osobnich-udaju/

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.